Referat & Regnskab

Referat af generalforsamlingen 2021

Der afholdtes digital generalforsamling torsdag den 22. april 2021 kl. 19.00 via Microsoft Teams

Med kort oplæg af firmaet Ingerfair – specialister i udvikling af frivillige organisationer

 

Program for generalforsamlingen fra kl. 19.00 til kl. ca. 20.30

 

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen anbefalede Klaus Dam-Tholstrup, regional konsulent i Midt/Sydjylland, som dirigent. Han blev valgt til posten som dirigent. Klaus berettede, at invitation til generalforsamlingen er udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne. Dorthe Møller Søndergaard blev valgt som referent. Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen følger vedtægterne.

 

  1. Formandens beretning om afdelingens virksomhed og afdelingens planer for de kommende år ved afdelingsformand Niels Mølgaard Christiansen

Niels afgav en længere beretning på generalforsamlingen – sammen med referatet udsendes Niels’ PowerPoint-præsentation. Der er sket rigtig mange ting i det første år, hvor Niels har været formand for Røde Kors Aalborg – et år som har stået i coronaens tegn. Formanden takkede aktivitetslederne, de frivillige og bestyrelseskollegaerne for den ekstraordinære indsats, som alle har ydet i 2020. Aktuel status er 511 frivillige i afdelingen – en stigning på 51 frivillige i forhold til primo 2020. I sommeren 2020 trak bestyrelsen i arbejdstøjet og udarbejdede på 2 særskilte heldagsmøder strategi for afdelingen, hvis overordnede mål er, at Røde Kors Aalborg i 2023 skal være den foretrukne frivilligorganisation i Aalborg. For at nå dette mål skal vores 4 butikker opgraderes og kommunikationen styrkes eksternt og internt. Begge mål er allerede nu delvist opnået med den flotte opgradering af storbutikken og det kommunikative løft, som PR-teamet har givet afdelingen. Det er ligeledes vigtigt, at vi får styrket fællesskabet internt og får skabt synlighed eksternt på det lokale og nationale niveau. Begge dele lykkedes i høj grad i forbindelse med vores deltagelse i Jul i Zoo i november og december 2020, hvor mange frivillige fra afdelingen deltog i projektet, og der kom ligeledes mange nye eventfrivillige til. Med over 70.000 besøgende i Aalborg Zoo til lysvandringen og stor opbakning fra lokale sponsorer fik Røde Kors Aalborg stor bevågenhed, og tilmed bidragede vores indsats i julemånederne til et godt økonomisk resultat, som bl.a. gik til julehjælp for familier i Aalborg. Afdelingen er blevet inviteret til at deltage i dette års udgave af Jul i Zoo, hvilket bestyrelsen med stor glæde har takket ja til. I 2021 vil afdelingen styrke samarbejdet med URK Aalborg, som gerne vil hjælpe os med frivillige til bl.a. vores butikker, kørselsafdeling og events som Jul i Zoo. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 ved Dansk Revision

Revisor Marianne Larsen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2020 på vegne af bestyrelsen. Marianne har revideret regnskabet for 2020 og havde ingen bemærkninger til dette. Anvendt regnskabspraksis er uforandret – dog er regnskabsopstillingen blevet mere læsevenlig i forhold til regnskab 2019. Regnskabet blev indsendt til landskontoret den 8.3.2021, men skulle formelt godkendes på generalforsamlingen. Marianne gav udtryk for, at vi som afdeling samlet set kan være tilfredse med det opnåede resultat i 2020. Resultatopgørelsen viser et driftsresultat før tilskud på 969.212 kr. – de 4 butikker bidrog med et samlet overskud på 947.529 kr., hvilket inkluderer eftergivet/nedsat husleje i butikken på hhv. Ny Kærvej, Hadsundvej og Kastetvej. Kursusafdelingen bidrager også pænt til driftsresultatet med et overskud på 41.150,- kr. Indtægter og udgifter i forbindelse med Jul i Zoo indgår som en del af storbutikkens regnskab. Alt i alt et meget tilfredsstillende regnskab, hvor der har været fokus på en god styring af omkostningerne i et meget vanskeligt år. Det er således meget tilfredsstillende, at afdelingen har afleveret 968.074 kr. til landsforeningen øremærket til det nationale og internationale hjælpearbejde. Beløbet fordeler sig på 34 % af de indtægtsskabende aktiviteter (354.361 kr.) og overskydende driftsformue (613.713 kr.). Det samlede resultat blev et overskud på 1.138 kr., som tillægges egenkapitalen. Jørn fra regnskabsafdelingen kommenterede, at nogle vigtige konti som fx rengøring og kontorhold ikke bliver anvendt i regnskabet, selvom de fremgår af noten for de 4 butikker. Marianne svarede, at udgifterne er placeret samlet under kontoen ”vedligeholdelse”. Det reviderede årsregnskab var blevet udsendt til deltagerne på generalforsamlingen, og det underskrevne regnskab bliver også offentliggjort på afdelingens hjemmeside https://aalborg.drk.dk/. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

  1. Indkomne forslag (skulle sendes til afdelingsformand Niels Mølgaard Christiansen senest mandag den 12. april 2021 på formand@rodekors-aalborg.dk)

Formanden havde ikke modtaget nogen forslag.

 

  1. Virtuel uddeling af Røde Kors-årsnåle til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere

Afgående kasserer Sara Tougaard fik overrakt 2 års-nålen og en buket blomster i Røde Kors-farverne. Niels takkede hende for en flot indsats – både som kasserer og bestyrelsesmedlem.

 

  1. Valg af:

 

  1. Der var 7 ledige bestyrelsesposter, og 7 kandidater havde inden generalforsamlingen tilkendegivet deres kandidatur til bestyrelsen. I forbindelse med udsendelse af invitation til generalforsamlingen var der blevet medsendt en kandidatliste med en præsentation af den enkelte bestyrelseskandidat. Hver kandidat havde også lavet en lille præsentationsvideo af sig selv. Grundet tekniske vanskeligheder med fremvisning af videoerne blev kandidaterne dog bedt om at gå på live og fortælle om sig selv i op til 1,5 minut. Ingen øvrige personer ønskede at stille op til bestyrelsen. Alle 7 kandidater blev således valgt uden kampvalg, og de nævnes her i alfabetisk rækkefølge:

 

Alexandra Maja Romanowska, Anne Kathrine Gjessing, Bettina Alberg, Charlotte Langholm, Dorthe Møller Søndergaard, Lena Gunnarsdóttir og Nathalie Dahl Jeppesen

 

Bestyrelsen er således fuldtallig. Bestyrelsen består ud over de 7 bestyrelsesmedlemmer af formand Niels Mølgaard Christiansen og Jan Andersen.

 

  1. Suppleanter – der skal vælges 2 suppleanter

Inden afholdelse af generalforsamlingen havde formanden ikke modtaget nogen henvendelser fra potentielle suppleantkandidater. Ingen af deltagerne til generalforsamlingen ønskede at stille op som suppleant. Generalforsamlingen godkendte, at der blev afveget fra valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

  1. Revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Dansk Revision

Revisionsfirmaet blev genvalgt.

 

  1. Eventuelt.

Der var ingen punkter til evt.

 

Oplæg af Lasse F. Petersen fra firmaet Ingerfair - Danmarks største virksomhed udelukkende specialiseret i den frivillige verden. Den viste PowerPoint-præsentation udsendes sammen med referatet. Ca. 40 % af danskerne er frivillige. Det kan dog konkluderes, at det er blevet vanskeligere at skaffe nok hænder til alle frivilligopgaver, idet mange grupper af frivillige fx unge og mennesker med arbejde og/eller børn er mere tilbøjelige til at engagere sig i tidsafgrænset frivilligt arbejde (ad hoc-opgaver). Disse grupper er ikke i samme grad loyale over for den organisation, som de er tilknyttet. De har i højere grad fokus på at anvende deres kompetencer, udvikle og dygtiggøre sig tilpasset den enkeltes situation. Den nye type frivillighed står i modsætning til den traditionelle frivillighed, som er præget af loyalitet over for organisationen og fast tilknytning til en bestemt aktivitet e.l. Som organisation er det vigtigt at kunne rumme begge typer frivilliggrupper, som har en forskellig livssituation. Der skal kommunikeres via forskellige platforme til de 2 grupper, men begge grupper frivillige skal inkluderes, hvilket er med til at skabe motivation for det frivillige arbejde. Det er vigtigt at turde give slip på gamle vaner for at udvikle organisationen, så den ikke bliver overhalet af en konkurrerende organisation. Et firma som Ingerfair kan være behjælpelig med at nytænke, hvordan en organisation kan tiltrække og fastholde frivillige under de beskrevne forhold.