Referat & Regnskab

Referat Generalforsamling 2020

Der afholdtes generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 kl. 17.30 i

Røde Kors Centeret, Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg

 

Program for generalforsamlingen kl. 17.30-18.30

 

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen anbefalede Klaus Dam-Tholstrup, regional konsulent i Midt/Sydjylland, som dirigent. Han blev valgt til posten som dirigent. Klaus berettede, at invitationen til generalforsamling er udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne. Dorthe Møller Søndergaard blev valgt som referent. Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen følger vedtægterne.

 

  1. Formandens beretning om afdelingens virksomhed og afdelingens planer for de kommende år ved afdelingsformand Michael Mansdotter

Michael afgav en længere beretning på generalforsamlingen. I 2019 havde bestyrelsen fokus på at videreudvikle det fundament, som blev opbygget i 2018, nemlig sikker drift. Dette ledelsesprincip blev valgt ud fra den situation, som afdelingen befandt sig i. Fremadrettet vil der formentligt være flere ressourcer til udvikling af afdelingen og opstart af nye aktiviteter m.m.

 

Michael takkede alle bestyrelsesmedlemmer, aktivitetsledere og frivillige for den store indsats, som de har ydet i 2019. Vores kasserer Sara skal fremhæves for det krævende arbejde, som hun har udført som kasserer i samarbejde med andre frivillige i afdelingen og medarbejdere på landskontoret. Sara har som ny kasserer både skullet rydde op med den ene hånd og sørge for det løbende regnskabsarbejde med den anden hånd.

 

Afdelingens 4 butikker opnåede samlet set en pæn fremgang i omsætningen. For at fremtidssikre butikkerne har afdelingen investeret i inventar og nye kasseapparater med stregkodefunktion. Vores butikker fremtræder dermed mere lyse og kundevenlige kombineret med fokus på moderne butiksdrift, hvor vi med de nye kasseapparater kan følge omsætningen inden for de enkelte varekategorier dag for dag med mulighed for at justere priser og vareudvalg. Desuden er de nye kasseapparater nemmere at betjene for de frivillige, hvilket minimerer risikoen for fejl.

 

Integrationsindsatsen har ligget stille i det meste af 2019, da antallet af flygtninge, som kommer til Danmark, er faldet ret kraftigt. Med indgåelse af en samarbejdsaftale mellem Røde Kors Aalborg og FrivilligAalborg/Dansk Flygtningehjælp har afdelingen igen mulighed for at være med til at give vores nye medborgere den hjælp, som de har behov for i forbindelse med deres nye tilværelse i Danmark. Afdelingens indsats vil være koncentreret om mentorordningen Venner Viser Vej/Netværksvenner og caféaktiviteter i KFUM/KFUK-huset i Danmarksgade kaldet ”Café Smukke Kulturer”, herunder lektiecafé, jobklub og medborgerhjælp.

 

Michael sluttede af med at fortælle om sin meget vanskelige beslutning om ikke at genopstille som afdelingsformand til fordel for muligheden for at stille op til kommunalvalget i 2021. Et kommunalpolitisk hverv ville kompromittere Røde Kors’ principper om uafhængighed og upartiskhed. Michael takkede alle i afdelingen – bestyrelsesmedlemmer, aktivitetsledere og frivillige - for at have gjort en forskel i hans liv. Han gav udtryk for at være fortrøstningsfuld med hensyn til afdelingens fremtid, idet bestyrelsen har fundet en god potentiel substitut i Niels Mølgaard Christiansen som afdelingsformand, og tilmed stiller flere nye kræfter op til bestyrelsen, hvilket i høj grad kan være med til at videreudvikle afdelingen i en positiv retning.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019 ved revisor Marianne Larsen fra Dansk Revision

Revisor Marianne Larsen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2019 på vegne af bestyrelsen. Marianne har revideret regnskabet for 2019 og havde ingen bemærkninger til dette. Anvendt regnskabspraksis er uforandret – selve opstillingen i regnskabet er dog ændret, idet afdelingen er gået over til at benytte landskontorets skabelon, hvilket gør det nemmere direkte at sammenligne vores regnskab med andre Røde Kors-afdelingers regnskab.

 

Resultatopgørelsen viser et driftsresultat før tilskud på 1.171.818 kr. Det samlede resultat for de indtægtsskabende aktiviteter udgør et overskud på 1.544.831 kr., hvilket er en stigning på 172.995 kr. i forhold til årsregnskabet for 2018. Der har været en stigning i indtægter fra medlemskontingent svarende til 2.065 kr. i forhold til 2018. Denne indtægtsstigning i medlemskontingent er sket på trods af et fald i antal medlemmer. Status ved årsskiftet 2019/2020 var 548 medlemmer – ved årsskiftet 2018/2019 var antal medlemmer 652 personer – en del medlemskaber blev tegnet på baggrund af kontakt med facere, hvorefter nogle bidragsydere efterfølgende i 2019 og i starten af 2020 valgte at opsige deres medlemskab. Med færre medlemmer i 2020 må vi derfor forvente en lavere indtægt fra medlemskontingent i år.

 

Vores 4 genbrugsbutikker har med et overskud på 1.307.653 kr. bidraget flot til de indtægtsskabende aktiviteters overskud*. Sammenlignet med regnskabet i 2018 viser butikkernes samlede overskud dog et mindre fald på 220.043 kr., men det skal tages med i betragtning, at afdelingen har foretaget mange investeringer i vedligeholdelse og inventar, derunder ombygning af tøjafdelingen i storbutikken og kasseapparater med stregkodefunktion til butikkerne i Nørresundby, Vejgaard og Vestbyen. Kursusafdelingen bidrager også til det flotte resultat med et overskud på 105.838 kr. mod et overskud på 60.616 kr. i 2018, altså en stigning på 45.222 kr. Samaritterne havde i 2019 et reelt overskud på 19.180 kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende.

 

Afdelingens dygtige kasserer Sara har gennemgået alle konti med en tættekam, hvilket bl.a. har medført sparede omkostninger til kontorartikler, annoncer, telefoni m.m. Dette giver sig udslag i anvendelse af midlerne til de lokale opgaver, hvor det samlede resultat viser en formindskelse af underskuddet på 92.976 kr. i forhold til 2018. Afdelingen har afleveret 1.168.248 kr. til landsforeningen øremærket til det nationale og internationale hjælpearbejde. Beløbet fordeler sig på 34 % af de indtægtsskabende aktiviteter (525.242 kr.) og overskydende driftsformue (643.006 kr.). Det samlede resultat blev et overskud på 1.140 kr., som tillægges egenkapitalen. Det reviderede årsregnskab blev udleveret på generalforsamlingen og kan også ses på afdelingens hjemmeside https://aalborg.drk.dk/. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Nogle deltagere til generalforsamlingen kommenterede den nye regnskabsopstilling. Den er ikke så læsevenlig, idet nogle af linjerne er forskudt. Desuden skal nogle konti splittes mere op, så de dertil knyttede omkostninger er mere specificeret i årsregnskabet. Revisoren tog disse kommentarer til efterretning. Det blev desuden kommenteret, at der bør foreligge et budget for det pågældende år til generalforsamlingen, hvilket Sara tilkendegav, at det kan være en mulighed til næste år – afhængigt af tidsmæssige ressourcer.

 

*Udsendelse af referatet er blevet forsinket pga. en fejl i årsregnskabet 2019, som blev opdaget efter godkendelse af regnskabet på generalforsamlingen – butikkernes samlede indtægter og udgifter er ikke identisk anført i resultatopgørelsen og noten for butikkerne – der er en difference på 14.117 kr. Analysechef Jens Bie Andersen fra landskontoret har gennemgået regnskabet og har givet udtrykt for, at fejlen er opstået ved en efterpostering, som slår igennem på både indtægter og udgifter med samme beløb. Det har derfor ingen praktisk betydning for resten af regnskabet, og beløbet ligger desuden langt under det væsentlighedsniveau, der gælder for en afdeling af Aalborgs størrelse i landsforeningens regnskab. Der skal således ikke korrigeres i årsregnskabet.

 

  1. Indkomne forslag (sendes til afdelingsformand Michael Mansdotter senest søndag den 16. februar 2020 på formand@rodekors-aalborg.dk)

Formanden havde ikke modtaget nogen forslag.

 

  1. Uddeling af Røde Kors-årsnåle til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere

Der blev ikke uddelt nogen Røde Kors-årsnåle på generalforsamlingen.

 

  1. Valg af:

 

  1. Afdelingsformand, idet nuværende formand Michael Mansdotter ikke genopstiller

 

Niels Mølgaard Christiansen var den eneste kandidat til formandsposten. Han blev enstemmigt valgt som afdelingsformand.

 

  1. Bestyrelse – der skal i alt vælges 6 bestyrelsesmedlemmer:

 

For at sikre et naturligt rul i til- og afgang i bestyrelsen bad dirigenten forsamlingen om at godkende, at 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Denne fordeling af valgperioder blev godkendt af forsamlingen.

 

I alt 8 personer havde på forhånd anmeldt deres kandidatur til bestyrelsen. Til alle deltagere på generalforsamlingen, som er medlem af Røde Kors og har indbetalt kontingent rettidigt, blev der udleveret en liste over bestyrelseskandidater, som på forhånd havde tilkendegivet deres kandidatur. Sarah Engel – hidtidigt bestyrelsesmedlem – trak dog sit kandidatur på dagen for generalforsamlingen. Alice Nielsen fra informationen meldte sig som kandidat til bestyrelsen under generalforsamlingen. Der var således 7 kandidater og 6 bestyrelsesposter til rådighed, hvorfor det kom til kampvalg. Den udleverede liste blev brugt som stemmeseddel, og der skulle sættes op til 6 krydser. Stemmeudvalget bestående af Jørn, Else og Lone fra økonomiafdelingen/informationen gik i enrum for at tælle stemmerne op.

 

I alt 37 personer til generalforsamlingen var stemmeberettigede. Følgende kandidater blev valgt til bestyrelsen for 2 år:

 

Iselin Veronika Brandt

Jan Andersen

Tania Fiil Skamriis

Alice Nielsen

 

Følgende kandidater blev valgt for 1 år:

 

Ann-Kirstine Helwig Pedersen

Magnus Løjstrup Jensen

 

En nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan læses af kandidatlisten, som er blevet bearbejdet, og tilføjet oplysninger om den nye afdelingsformand samt Alice Nielsen.

 

  1. Suppleanter – der skal vælges 2 suppleanter

 

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen henvendelser fra potentielle suppleantkandidater. Alice fra informationen tilkendegav, at aktivitetsleder for Primus Motor, Torben Iversen, som ikke var til stede under generalforsamlingen, stiller op som suppleant. Efterfølgende gav Jane udtryk for, at hun ønsker at stille op som suppleant. Dorthe fra bestyrelsen gjorde opmærksom på den lokale vedtægt, som siger, at den samme person - for at undgå interessekonflikter - ikke på samme tid kan være både bestyrelsesmedlem/suppleant og aktivitetsleder. Dirigenten redegjorde for, at der i henhold til de landsdækkende vedtægter intet er til hinder for, at en frivillig kan bestride hvervet som bestyrelsesmedlem og aktivitetsleder på samme tid.

 

Torben Iversen blev valgt som 1. suppleant

Jane Steffensen blev valgt som 2. suppleant.

 

 

  1. Revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Dansk Revision

Revisionsfirmaet blev genvalgt.

 

 

Tove Brødsgaard kommenterede det faktum, at bestyrelsen ikke havde nået at donere midler til 2 udvalgte venskabsprojekter, inden vi skulle betale vores bidrag til landsforeningen, og at man som afdeling bør støtte venskabsprojekter i løbet af året og ikke lige før regnskabsårets afslutning. Sara gav Tove ret og fortalte, at der er afsat midler til de 2 venskabsprojekter i budget 2020.