Referat & Regnskab

Referat af generalforsamlingen 2022

Aalborg Afdeling
Referat fra generalforsamling 2022

Med oplæg om koldkrigsbunkeren REGAN Vest

Der afholdtes generalforsamling onsdag den 20. april 2022 kl. 18.00 i Odd Fellow Palæet, Boulevarden 20 C, 9000 Aalborg

Program for generalforsamlingen fra kl. 18.00 til kl. ca. 19.15

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen anbefalede Klaus Dam-Tholstrup, regional konsulent i Midt/Sydjylland, som di- rigent. Han blev valgt til posten som dirigent. Klaus berettede, at invitation til generalforsam- lingen er udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne. Dorthe Møller Søndergaard blev valgt som referent. Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen følger vedtægterne.

 2. Formandens beretning om afdelingens virksomhed ved Niels Mølgaard Christiansen (fra- trådt bestyrelsesformand)

  Niels gav udtryk for, at afdelingen som helhed har ydet en flot indsats lokalt, nationalt og in- ternationalt, som har synliggjort vores hjælpearbejde, og som har skabt et flot økonomisk resultat. De indtægtsskabende aktiviteter forøgede i 2021 deres overskud med knap 461.000 kr. i forhold til 2020, hvilket er rigtig flot – ikke mindst i betragtning af 2 måneders nedlukning pga. coronasituationen j januar og februar 2021. Den handleplan, som bestyrel- sen udarbejdede i sensommeren 2020, er til dels blevet opfyldt. Bestyrelsen er blevet udvi- det, fællesskabet er blevet styrket med fokus på trivsel via gennemførelse af trivselsanaly- sen og vores deltagelse i Jul i Zoo har skaffet flere ad hoc-frivillige, ligesom flere potentielle frivillige har henvendt sig for at hjælpe i forbindelse med ankomsten af de ukrainske flygt- ninge. Niels takkede de frivillige for 2 gode år som formand i afdelingen. Niels’ beretning udsendes sammen med referatet. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2021 ved revisor Marianne Larsen fra Dansk Revision

  Revisor Marianne Larsen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2021 på vegne af be- styrelsen. Marianne har revideret regnskabet for 2021 og havde ingen bemærkninger til det- te. Anvendt regnskabspraksis er uforandret. Regnskabet var blevet indsendt til landskonto- ret, men skulle formelt godkendes på generalforsamlingen. Marianne gav udtryk for, at vi som afdeling samlet set kan være godt tilfredse med det opnåede resultat i 2021. Resultat- opgørelsen viser et driftsresultat før tilskud på 1.352.955,- kr. – de 4 butikker bidrog med et samlet overskud på 1.226.937,- kr. – i forhold til 2020 en samlet stigning i overskuddet for de 4 butikker på 279.408,- kr. Også kursusafdelingen klarede sig flot i 2021, idet deres overskud steg fra 41.150,- kr. i 2020 til 122.928,- kr. i 2021. På trods af et større beløb til hensættelse (830.000,- kr. til køb af ny bil, nyt IT-udstyr og opsparing til flytning af domicil) kan Røde Kors Aalborg stadig bidrage med et flot beløb til landsforeningen øremærket til det nationale og internationale hjælpearbejde m.m. på 511.099,- kr. (34 % af de indtægts- skabende aktiviteter) og 10.690,- kr. (overskydende driftsformue). Det samlede resultat blev et overskud på 1.165,- kr., som tillægges egenkapitalen. Det reviderede årsregnskab var blevet udsendt via afdelingens mailingliste og udleveret på generalforsamlingen. Regnska- bet blev godkendt af generalforsamlingen. Det underskrevne og godkendte regnskab bliver også offentliggjort på afdelingens hjemmeside http://aalborg.drk.dk/.

 1. Beretning om afdelingens planer for de kommende år ved konstitueret formand Charlotte Langholm

  Charlotte gav udtryk for, at det har været en meget travl tid som konstitueret formand, og hun ser frem til, at en ny formand træder til. Mange problematikker er landet på Charlottes bord, men især situationen med de ukrainske flygtninge fylder meget. Afdelingen er/har væ- ret involveret i levering til og indretning af lejlighederne i Gundorfslund, samarbejde med Aalborg Kommune om håndtering af gavekort til de ukrainske flygtninge, så de får mulighed for at få tøj i vores butikker (et gavekort til en værdi af 200,- kr. pr. person) samt samarbejde med Aalborg Zoo om udlevering af billetter til primært ukrainske flygtninge.

 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle sendes senest søndag den 10. april 2022 til formand@rodekors-aalborg.dk

  Den konstituerede formand havde ikke modtaget nogen forslag.

 3. Valg af:
  1. Formand - på valg er Hanne Dahl og Kurt Weis. Hanne præsenterede sig i salen, og Kurt præsenterede sig via en optaget video, da han ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Optællingen af de afgivne stemmer viste et klart fler- tal for Hanne Dahl, som dermed bliver Røde Kors Aalborgs kommende afdelings- formand.
  2. Bestyrelse - Henrik Laursen og Anette Christensen blev indsuppleret i bestyrelsen i december 2021 som hhv. bestyrelsesmedlem og kasserer. Både Henrik og Anette blev valgt på generalforsamlingen for 2 år. Der blev ikke valgt yderligere bestyrel- sesmedlemmer – dog gav John Ashti fra butikken i Vejgaard udtryk for, at han ger- ne vil stille op som bestyrelsesmedlem. Han er dog ikke medlem af Røde Kors, hvorfor han vil blive indsuppleret på et bestyrelsesmøde på et senere tidspunkt.
  3. Suppleanter – der skal vælges 2 suppleanter. Jan Andersen stillede op som sup- pleant. Jan blev valgt som 1. suppleant for 1 år. Der blev ikke valgt en 2. suppleant.
  4. Revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Dansk Revision. Revisi- onsfirmaet blev genvalgt.
 4. Uddeling af Røde Kors-årsnåle til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere

  Bestyrelsesmedlem m.m. Dorthe Møller Søndergaard modtog 10 års nålen og fik meget ros for det udførte arbejde af den fratrådte formand Niels.

 5. Eventuelt
  Der var ingen punkter til evt.

Efter generalforsamlingen blev deltagerne budt på en buffet med lækker tapas fra Penny Lane samt drikkevarer. I pausen underholdt duoen MalbergBalberg med dejlig livemusik.

Efter pausen berettede museumsinspektør Ulla Varnke Sand Egeskov fra Koldkrigsmuseet REGAN Vest om den atombombesikre bunker REGAN Vest beliggende i Rold Skov, der i tilfæl- de af krig skulle beskytte regering og kongehus. Fra det civile regeringsanlæg var det muligt at lede Danmark, selvom landet var i krig. I alt kunne bunkeren rumme op til 90 personer, derun- der den siddende regent og regering. Det var muligt at kommunikere med befolkningen, idet bunkeren var udstyret med et radiosendestudie. Bunkeren rådede også over en blå telefon med en direkte linje til NATO. REGAN Vest kom aldrig i brug og fremstår autentisk, idet der ikke er blevet fjernet noget af inventaret. Bunkeren og dertilhørende museumsbygninger er planlagt til at skulle åbne for offentligheden i slutningen af 2022.