Referat & Regnskab

Referat Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Der blev afholdt generalforsamling torsdag den 28. februar 2018 kl. 17.00 

Røde Kors Centeret, Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen anbefalede Klaus Dam-Tholstrup, regional konsulent i Midt/Sydjylland, som di- rigent. Han blev valgt til posten som dirigent. Klaus berettede, at invitationen til generalfor- samling er udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne. Dorthe Møller Søndergaard blev valgt som referent. Dirigenten kunne konstatere, at dagsordnen følger vedtægterne.

 2. Formandens beretning om afdelingens virksomhed og afdelingens planer for de kommende år ved afdelingsformand Michael Mansdotter
  Michael afgav en længere beretning på generalforsamlingen. Det har været en spændende og udfordrende tid for vores formand, siden han blev valgt på den ekstraordinære general- forsamling den 18.6.2018. Michael takkede alle frivillige i afdelingen for den indsats, som hver især har ydet til gavn for de svageste og mest udsatte i det danske samfund og i ver- dens brændpunkter. Den nye bestyrelse besluttede med baggrund i en mængde uafklarede udfordringer opstået i forbindelse med tidligere bestyrelser at sætte fokus på sikker drift for at skabe et overblik samt for at finde en god måde at håndtere de forskellige udfordringer på. Michael opfordrede til, at alle frivillige i afdelingen trækker vejret og prøver at minde hin- anden om, hvorfor vi egentligt vælger at bruge en del af vores tid i Røde Kors, som har de 7 kendte principper (medmenneskelighed, uafhængighed, neutralitet, upartiskhed, frivillighed, enhed og almengyldighed) som det bærende grundlag for alt arbejde i organisationen. Efter at have mindet hinanden om dette, opfordrede Michael til at trække i arbejdstøjet og ud fra principperne bidrage til gode holdbare løsninger og samarbejdsmønstre, som bringer os alle nærmere det, som det hele handler om – nemlig at være til stede, hvor der er behov forRøde Kors’ hjælp.

  Årsregnskabet for 2018 viser et driftsresultat før tilskud på 906.000 kr. - et flot resultat - og- så ud fra den betragtning, at vi har brugt en del af vores indtjente midler på at holde driften kørende (ny bil og nyt kasseapparat med stregkodefunktion til butikken på Ny Kærvej), hvil- ket er en nødvendighed for også at kunne bidrage til hjælpearbejdet i fremtiden. Michael gav udtryk for, at der dog ikke er nogen grund til at stille os tilfredse med sidste års resultat og opfordrede hver eneste frivillig til at spørge sig selv, om vi i år ikke kan gøre det bare en lille smule bedre.

  Vores 4 genbrugsbutikker har igen i år leveret et godt økonomisk resultat – desværre mang- ler vi fortsat en butiksleder til vores butik på Ny Kærvej, i Nørresundby og på Kastetvej. Mi- chael takkede alle butiksfrivillige, som har taget en ekstra tørn for at kunne få den enkelte butiks drift til at hænge sammen. For fortsat at kunne skabe arbejdsglæde og udvikling er det dog nødvendigt med en formel ledelse af den enkelte butik. Claudi fra landskontoret er nu fast tilknyttet butikken på Ny Kærvej 1 gang om ugen i en 3-måneders periode og har som målsætning at få sammensat en stærk butiksledelse til vores storbutik. Bestyrelsen ar- bejder på snarest at finde faste butiksledere til butikken i Nørresundby og på Kastetvej.

  Michael takkede alle øvrige aktiviteter, hvoraf de fleste har indsendt bidrag til formandens beretning. Alle aktiviteter har på hver deres måde bidraget til det flotte økonomiske resultat og det konkrete hjælpearbejde, som bliver ydet i vores lokalområde og i verdens brænd- punkter. Bestyrelsen vil i indeværende år gerne besøge alle aktiviteter for på denne måde at få et grundlæggende kendskab til vores organisation, men også så vi gensidigt kommer til at lære hinanden lidt bedre at kende. Dette vil give en fælles forståelse for organisatio- nens virke og vil gøre det nemmere at opfange evt. uoverensstemmelser i opløbet. Michael gav udtryk for, at bølgerne nogle gange er gået højt til bestyrelsesmøderne, men at besty- relsen har lagt et godt fundament for det kommende arbejde, som alle i organisationen vil nyde godt af.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 ved revisor Marianne Larsen fra Dansk Revision

  Revisor Marianne Larsen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2018 på vegne af be- styrelsen. Hun kommenterede, at nyanskaffelser som den nye bil og det nye kasseapparat - i modsætning til regnskabsåret 2017 - ikke er pålignet de enkelte aktiviteter, men fremgår af de indtægtsskabende aktiviteter som en udgift på en linje for sig benævnt ”Nyanskaffelse ogdrift af biler”. Resultatopgørelsen viser et driftsresultat før tilskud på 906.000 kr. Der har væ- ret en stor stigning i indtægter fra medlemskontingent svarende til 36.000 kr. i forhold til 2017. I begyndelsen af 2018 havde afdelingen 476 medlemmer – i slutningen af 2018 663 medlemmer.

  De 4 genbrugsbutikker har generelt klaret sig flot, når man kigger på overskuddet og sam- menligner med årsregnskabet for 2017: Kastetvej en stigning på 17.000 kr., Hadsundvej et fald på 49.000 kr., Nørresundby en stor og flot stigning på 102.000 kr. og Ny Kærvej et lille fald på 30.000 kr. I alt har de 4 butikker haft en stigning i overskuddet på 40.000 kr. (for sammenligningens skyld er beløbet for udgifter til biler ikke regnet med i butikkernes samle- de overskud i 2017, da butikkerne ikke bliver pålignet udgifter til biler i årsregnskabet for 2018). Kursusafdelingen har med et overskud på 61.000 kr. i 2018 haft en mindre tilbage- gang på 17.000 kr. Samaritterne har gjort det flot i 2018 med et overskud på 126.000 kr. I 2017 havde samaritterne et underskud på 116.000 kr. Den store difference skyldes til dels, at samaritterne ikke længere bliver pålignet faste udgifter til bil, husleje og forbrug på Ny Kærvej. Det totale beløb for de indtægtsskabende aktiviteter er faldet med 61.000 kr., hvil- ket primært skyldes udgifterne til den nye bil, som er blevet afskrevet på én gang og ikke over tid, hvilket ellers normalt er kutyme. Der har i 2018 været afholdt færre udgifter til loka- le opgaver, svarende til et fald på 59.000 kr. i forhold til 2017.

  Revisorens afsluttende konklusion var, at driftsresultatet før tilskud blev mindre end i 2017 svarende til en forskel på 120.000 kr., men afdelingen har også foretaget store investeringer som bil og kasseapparat, som var nødvendige for at få den daglige drift til at fungere. Dertil kommer uheldige udgifter i forbindelse med skifte af kasserer. Alt i alt et flot regnskab, hvor afdelingen har afleveret 904.000 kr. til landsforeningen øremærket til det nationale og inter- nationale hjælpearbejde. Beløbet fordeler sig på 34 % af de indtægtsskabende aktiviteter (466.000 kr.) og overskydende driftsformue (438.000 kr.). Det samlede resultat blev et overskud på 2000 kr., som er blevet tillagt egenkapitalen. Det reviderede årsregnskab blev udleveret på generalforsamlingen og kan også ses på afdelingens hjemmesidehttp://aalborg.drk.dk/. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 2. Indkomne forslag (sendes til afdelingsformand Michael Mansdotter senest mandag den 18. februar 2019 på formand@rodekors-aalborg.dk)
  Formanden havde ikke modtaget nogen forslag.
 3. Uddeling af Røde Kors-årsnåle til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere
  Heidi Nielsen fik overrakt 20-års nålen og en æske chokolade for tro tjeneste som nørkler i afdelingen – deraf de sidste 8 år som nørkleleder i Vejgaard.
 4. Valg af:

Bestyrelse – der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer:
Dorthe Møller Søndergaard modtog genvalg og blev genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede Sara Tougaard som kandidat til bestyrelsen. Hun blev i 2018 færdig med sin uddannelse cand.merc.psyk., som hun har læst på CBS i Køben- havn. Hun er flyttet tilbage til Nordjylland og arbejder nu på AAU som indkøbs- og udbudskonsulent. I sin tid i København arbejdede hun for konsulentfirmaet Nobiles, som Røde Kors benyttede, da national afdeling på landskontoret gennemgik en organisatorisk ændring, hvor 7 afdelinger blev lagt sammen til 1 afdeling. Hun var bl.a. med at til at skabe en rød tråd på både leder- og medarbejderside i forbindelse med denne organisatoriske ændring. Via det udførte arbejde har Sara fået stor ind- sigt i Røde Kors som organisation. Sara gav udtryk for, at arbejdet med frivillige er en gave i sig selv. Det er vigtigt for hende at gøre noget, som giver mening.

Ingen af de fremmødte til generalforsamlingen ønskede at stille op som bestyrel- sesmedlem. Bestyrelsen har mulighed for efterfølgende at supplere sig med yderli- gere 3 medlemmer.

Suppleanter – der skal vælges 2 suppleanter:

Reidun Ellersgaard modtog valg og blev valgt på generalforsamlingen som 1. sup- pleant. Ingen af de fremmødte til generalforsamlingen ønskede at stille op som suppleant. Der er mulighed for efterfølgende at indsupplere en 2. suppleant.

Revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Dansk Revision. Revisionsfirmaet blev genvalgt.

7. Eventuelt.

Der var ingen punkter til eventuelt. Michael fortalte om et nyt samarbejde med AAU på ældre- og flygtningeområdet kaldet SAMAKT. Aldring og immigration udgør to af de væsentligste soci- alpolitiske udfordringer for velfærdsstaten i disse år. Der eksisterer derfor et væsentligt behov for at nytænke løsningsmodellerne på disse områder. For at imødekomme denne aktuelle ud- fordring har de 2 projekter til formål at undersøge, hvordan samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører kan være med til at forbedre og forandre velfærdsydelser og -aktiviteter på æl- dre- og flygtningeområdet. Michael deltager i begge projekter. Frivillige med interesse for og erfaring inden for et af områderne kan henvende sig til Michael for at deltage i projektet.

Formanden uddelte som tak for hjælpen gave til dirigent Klaus Dam-Tholstrup, midlertidig ufor- mel kasserer Lone Hansen og foredragsholder Birgitte W. Simonsen.

Oplæg af Birgitte W. Simonsen - leder af Røde Kors Aalborgs kursusafdeling
Birgitte holdt et spændende foredrag om Røde Kors-studieturen til det fattige østafrikanske land Kenya i november 2018. Tilhørerne fik et godt indblik i de tiltag, som Røde Kors har sat i værk i forbindelse med venskabsprojektet i Kenya. For et relativt lille beløb på 660.000 kr. om året kan Røde Kors i Danmark i samarbejde med kenyansk Røde Kors gøre en stor forskel for de fattig- ste og mest udsatte i lokalbefolkningen. Røde Kors hjælper bl.a. kvindelige sexarbejdere i slum- kvarterer med at komme ud af prostitution ved at give dem en anden indtægtsmulighed, idet Røde Kors donerer en klump sæbe til de prostituerede kvinder, som de høvler op, fortynder og sælger som opvaskemiddel. Mænd med en kriminel fortid får en ny chance for at komme ud af kriminalitet ved at omdanne majsaffald til grillbriketter, som de efterfølgende sælger. Via disse mikrovirksomhedsprojekter kan både kvinder og mænd opnå en reel indtægt, som gør det mu- ligt for dem at ændre deres livsbane.

Røde Kors i Kenya har en noget andet funktion i samfundet sammenlignet med danske forhold. De har bl.a. egen ambulancetjeneste, hvor der uddannes ambulancereddere, driver eget hotel, hvor der uddannes kokke, tjenere m.m., har egen alarmcentral og endda eget TV-studie. Røde Kors driver også en sundhedsklinik, hvis vigtigste formål er at hjælpe kvinderne med at føde på en god og hygiejnisk måde. Birgitte berettede, at hygiejnen lader meget tilbage at ønske. Delta- gerne i studieturen var vidne til nogle levevilkår, som vi i vores civiliserede verden har svært ved at forestille os, bl.a. hvor kvinder vaskede gryder i vandet fra en åben kloakrende. Selvom for- holdene var trøstesløse, blev deltagerne overalt modtaget med hjertelighed og taknemmelighed. Studieturen har været en stor oplevelse for Birgitte og de øvrige 13 deltagere. Birgitte gav til sidst i foredraget udtryk for, at vi skal holde fast i håbet, og at vi sammen i vores fælles organi- sation kan gøre en forskel for de fattigste og mest udsatte i verden.