Referat & Regnskab

Referat Generalforsamling 2018

 

Generalforsamling 2018

Der blev afholdt generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 17.00 

Røde Kors Centeret, Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg

 

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen anbefalede Henrik Guhle, regional konsulent på Sjælland, som dirigent. Han blev valgt til posten som dirigent. Henrik berettede, at invitationen til generalforsamling er udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne. Dorthe Møller Søndergaard blev valgt som referent. Dirigenten kunne konstatere, at dagsordnen følger vedtægterne.

 

 1. Formandens beretning og afdelingens fremtidige virksomhed ved konstitueret afdelingsformand Anne-Dorte Krog

Da Anne-Dorte Krog var blevet ramt af alvorlig sygdom, afgav konstitueret næstformand Mustafa Demir beretning. Mustafa startede med at rose alle frivillige i afdelingen for den store indsats, som hver især har ydet. Takket være det fælles bidrag har vores afdeling mulighed for at hjælpe mennesker i nød og mennesker, som har det svært på anden vis. Vores frivillige bidrag i Aalborg-afdelingen gør nytte i både Danmark og i verdens brændpunkter. I 2017 opnåede vi et driftsresultat før tilskud, som er på niveau med det flotte resultat fra 2016. Dertil kommer det beløb, som Røde Kors-indsamlingen i afdelingen bidragede med til hjælpearbejdet – nemlig samlet 440.000 kr. fordelt på 2 indsamlinger, idet indsamlingen i Hals blev afholdt separat.

 

Med 500 frivillige er vi en af de største Røde Kors-afdelinger i Danmark, hvilket vi kan være stolte af. Vi har hver især forskellige kompetencer, men sammen bidrager vi alle til det samlede resultat og til at gøre Røde Kors Aalborg endnu stærkere, større og til en endnu bedre lokalafdeling. Selvom vi er en lokalafdeling i vækst og fremgang, skal der ikke lægges skjul på, at det forgangne år har været et turbulent år, særligt for bestyrelsen. Der har i årets løb været en del udskiftning i bestyrelsen, hvilket primært skyldes indgåelsen af lejeaftale vedrørende fjernlageret. Det omdiskuterede fjernlager medførte en skriftlig klage fra en stor del af de frivillige i storbutikken til hovedbestyrelsen. Bestyrelsen beklager, at det kom så vidt, at nogle af de frivillige i afdelingen så sig nødsaget til at gå til en højere instans, fordi de følte, at de ikke blev hørt. Det er helt legitimt at søge hjælp uden for afdelingen, men fremadrettet skal vi kunne løse udfordringer internt i afdelingen. Den nuværende bestyrelse er fast besluttet på at tage ved lære af situationen. Vi forsøger at lægge en ny kurs med større gennemsigtighed, medinddragelse, åben kommunikation og anerkendelse. Bestyrelsen ønsker, at de frivillige i afdelingen bliver en del af processen og kommer til orde, inden afgørende beslutninger træffes i bestyrelsen. Bestyrelsen er de frivilliges talerør, men vi kan kun fremme åben kommunikation, gennemsigtighed, medinddragelse, anerkendelse og medmenneskelighed, hvis alle frivillige i fællesskab hver dag forsøger at føre disse tiltag ud i praksis fx ved at lytte til hinanden, tolerere hinandens uenigheder og i fællesskab at leve op til de beslutninger, der træffes på demokratisk vis.

 

Knud Laursen fra storbutikken spurgte til status for fjernlageret. Bestyrelsen forsøger at afvikle lejemålet. Vi har opsagt lejemålet både pr. post og e-mail, men vi kan desværre ikke få kontakt til udlejer. Vi har kontakt til landskontorets jurister, som vil bistå os med afvikling af lejemålet.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2017 ved kasserer Casper Østergaard

Marianne Larsen fra vores revisionsselskab Dansk Revision, som havde revideret regnskabet for 2017, fremlagde regnskabet på vegne af Casper Østergaard. Marianne havde ingen bemærkninger til dette. Årets resultat (driftsresultat før tilskud) blev 1.026.000 kr. Afdelingen har haft en pæn tilgang af medlemmer, således at vi pr. 31.12.2017 var 476 medlemmer. Medlemskontingent og bidrag har givet en indtægt på 72.000 kr. De 4 butikker har givet et samlet overskud på 1.399.000 kr., hvilket endda er lidt højere end i 2016. Den samlede omsætning for de 4 butikker har været lavere i 2017 sammenlignet med 2016, hvorimod de samlede udgifter for de 4 butikker i den samme periode har været væsentligt lavere, hvilket bidrager til det flotte overskud i 2017. Det kan oplyses, at der i 2016 blev afholdt store omkostninger til investering i nye kasseterminaler, computere og container på Ny Kærvej. Kursusafdelingen har igen i 2017 bidraget med et flot overskud. I 2017 var overskuddet på 78.000 kr. mod 123.000 kr. i 2016. Samaritterne havde desværre et stort underskud på 116.000 kr. i 2017, hvilket må betegnes som uacceptabelt. Omsætningen i 2017 var på niveau med omsætningen i 2016, men omkostningerne sprængte desværre budgettet. Samlet bidrog de indtægtsskabende aktiviteter med et resultat på 1.433.000 kr.

 

Der har været anvendt 407.000 kr. på lokale opgaver, derunder de sociale aktiviteter, som har fået tildelt 42.500 kr. i § 18-midler. Omkostninger til leje af fjernlageret er placeret under administration og afdelingens daglige drift. Af de indtægtsskabende aktiviteter skal vi betale 34 % til landsforeningen svarende til 487.000 kr. og aflevere 537.000 DKK af vores driftsformue. Vi har dermed bidraget til Røde Kors’ hjælpearbejde med et samlet beløb på 1.025.000 kr., hvilket er et lidt større beløb end i 2016. Det samlede resultat blev et overskud på 1.000 kr., som tillægges egenkapitalen. Vi kan være stolte over, at afdelingen bidrager med over 1.000.000 kr. til Røde Kors’ hjælpearbejde. Det reviderede årsregnskab blev udleveret på generalforsamlingen.

 

Regnskabet blev godkendt af deltagerne på generalforsamlingen – dog stemte 2 personer imod, og 2 personer stemte blank.

 

Anders Mehlsen gav udtryk for, at regnskabet burde have været rundsendt til de frivillige i afdelingen inden afholdelse af generalforsamlingen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at det ikke er et krav, at regnskabet skal udsendes på forhånd. Det er dog god skik, at regnskabet er tilgængeligt fx via afdelingens hjemmeside.

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra teamleder i storbutikken Anders Mehlsen. Forslaget blev uddelt til deltagerne på generalforsamlingen. Anders foreslog at nedrive den eksisterende garage og erstatte den med en anden bygning, således at der vil være opbevaringsplads til samaritternes og indsamlingens materiel og materialer, kasserede ting fra storbutikken, papkasser og vedligeholdelsesmateriel. Desuden foreslog han, at køkkenet på Ny Kærvej bliver udskiftet, da det ikke længere er tidssvarende. Et vindue ved vaskerummet er tilmed defekt og er svært at åbne. Vinduet skal derfor udskiftes. Begge toiletter trænger til at blive frisket op med maling m.m. Anders foreslog derudover, at gaveregulativets dækningsområde udvides, således at der bevilliges penge til, at afdelingen bl.a. giver en blomst til de frivillige ved sygdom. Derudover foreslog Anders, at bemærkningen i gaveregulativet om, at der ikke ydes tilskud til drikkevarer til jule- og sommerarrangementer, fjernes.

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at emnerne, som er indeholdt i forslaget, ikke kan besluttes på en generalforsamling. Der er tale om anbefalinger til bestyrelsen, som efter at have arbejdet med tingene, skal træffe den endelige beslutning. Vedr. jule- og sommerarrangement må der købes mad og drikkevarer for et beløb på op til 150,00 kr. pr. deltagende frivillig.

 

 1. Uddeling af Røde Kors-årsnåle til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere

Nørkleleder fra Vejgaard Bente Nielsen fik overrakt 20-års nålen for sit virke som nørkler igennem 20 år hos Røde Kors Aalborg. Hun startede som nørkler i afdelingens lokaler på Skydebanevej i 1998 og har været leder af nørklegruppen i Vejgaard i 7 år. Bente fik overrakt den flotte nål samt en buket blomster af nørklernes kontaktperson Karin Jensen.

 

 

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

 • I 2017 blev bestyrelsen udvidet til 11 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Den nuværende bestyrelse har besluttet at gå tilbage til den oprindelige konstruktion med 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Der har været flere omrokeringer i bestyrelsen i 2017. Den 3.11.2017 blev Anne-Dorte Krog konstitueret som formand og Mustafa Demir som næstformand
 • Der skal vælges en formand. Anne-Dorte stiller op til formandsposten
 • Der skal i alt vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • På valg er: Mustafa Demir - modtager genvalg

Karin Jensen - modtager genvalg

Casper Østergaard - modtager genvalg

 

Anne-Dorte Krog havde inden afholdelse af generalforsamlingen meddelt bestyrelsen, at hun pga. den opståede akutte sygdom ikke kunne stille op som formand her og nu af helbredsmæssige årsager, men at hun ikke kunne udelukke, at hun i løbet af noget tid ville blive rask nok til at påtage sig formandshvervet. Dirigenten bad derfor om mandat til at udskyde formandsvalget inden for en given periode, således at bestyrelsen havde mulighed for at finde nogle egnede kandidater til formandsposten. Anne-Dorte meddelte dog under generalforsamlingen via Facebook, at hun ønskede at stille op som formand alligevel, hvilket blev bekræftet i en telefonsamtale. Anne-Dorte blev derfor valgt som formand på generalforsamlingen. Efterskrift: Den 6.3.2018 meddelte Anne-Dorte, at hun trækker sig som formand, hvorfor bestyrelsen går i gang med at søge efter egnede kandidater til formandsposten. En kommende formand skal vælges på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Mustafa Demir, Karin Jensen og Casper Østergaard blev alle genvalgt til bestyrelsen. Derudover meldte 2 personer sig fra salen:

 

 • Line Mark Larsen
 • Sebastian Korsbakke Jensen

 

Disse 2 kandidater blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

 

Knud Laursen spurgte til status for bestyrelsesmedlem Kurt Brødsgaard, idet han ville stille et mistillidsvotum til ham pga. hans dispositioner i forbindelse med indgåelse af lejeaftale vedr. fjernlageret. Mustafa gav udtryk for, at Kurt stadig er sygemeldt. Bestyrelsen har bedt om en afklaring med hensyn til Kurts fremtid i bestyrelsen, men det er desværre ikke lykkedes. Dirigenten afviste klart gennemførelse af en mistillidsafstemning, idet en sådan hører under beretningen. Der blev afholdt en afstemning vedr. denne beslutning ved håndsoprækning. 4 stemte imod dirigentens beslutning.

 

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

 

 1. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Dansk Revision.

Revisionsfirmaet blev genvalgt.

 

 1. Eventuelt

Under evt. blev det nævnt, at afdelingen bør investere i en klokke, som dirigenten kan bruge på generalforsamlingen.

 

Oplæg af Michelle Würtz - næstformand i Røde Kors-afdelingen i Dronninglund-Hjallerup

Michelle Würtz holdt et spændende foredrag om Røde Kors-studieturen til det fattige vestafrikanske land Liberia i november 2017. Tilhørerne fik et godt indblik i de tiltag, som Røde Kors har sat i værk i forbindelse med venskabsprojektet, som løber frem til juni 2019. Landet i Vestafrika er nu erklæret ebola-frit, og Røde Kors støtter som den eneste organisation landet med lidt over 4 millioner indbyggere med at komme på fode igen. Venskabsprojektet er etableret i den nordvestlige del af Liberia i distriktet Lofa. Røde Kors støtter bl.a. de statsdrevne sundhedsklinikker, giver psykosocial støtte (støtter fx lærerne ved at fortælle om, hvordan man undgår bestemte sygdomme ved grundlæggende hygiejne), støtter opbygning af netværk (fx mødre- og fædregrupper), sørger for adgang til rent drikkevand (betjente vandposter med vandbestyrer) og giver lokalbefolkningen mulighed for at skabe et egen indtægtsgrundlag ved at sælge og købe produkter.

 

På trods af levevilkårene mødte deltagerne i studieturen kun glæde og taknemmelighed. Børnene var glade, og mange steder blev deltagerne budt velkommen af barnesang. Der er 4 års skolegang i landet. Eleverne skal bære skoleuniform, men nogle steder så man bort fra dette krav. På en af skolerne var der fokus på børns rettigheder (børns ret til at lege, børns ret til at gå i skole og børns ret til at blive hørt). Lokalbefolkningen var meget gæstfri og gav deltagerne bl.a. en levende ged og høne, flotte ruller bomuldsstof og et flot hjemmelavet kort over distrikt Lofa udskåret i træ. Sidstnævnte lykkedes det – efter stort besvær – at få med hjem med flyet, og det pryder nu Anders Ladekarls kontor som et minde om en spændende studietur.